Forensic Accounting & Technology

Een forensisch accountantsonderzoek geeft inzicht in feiten en omstandigheden, belicht vanuit diverse bronnen. Bij waarheidsvinding baseren wij ons op bronnen zoals onderliggende papieren stukken, financiële administraties, digitale gegevensdragers, waarnemingen ter plaatse en gesprekken. Onze rapporten geven antwoord op de onderzoeksvraag die als doel wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Hierbij is het van belang dat de onderzoeksvraag logischerwijs kan worden beantwoord uit de ter beschikking te stellen informatie, dan wel analyse daarvan.

Een onderzoek start met het verzamelen van gegevens. De juistheid en volledigheid is voor een zorgvuldig onderzoek van groot belang, is een onderzoeker immers onvolledig in de verzameling van gegevens, dan is ook de waarheidsvinding gebaseerd op een onvolledig dossier. De juistheid richt zich op het op forensisch juiste wijze veiligstellen en ter beschikking stellen van de bron data. Dat geschiedt mede door middel van hashtotals, zodat achteraf kan worden vastgesteld dat de data ongewijzigd is gebleven.

Wij werken gefaseerd, eerst een snelle scan om een globaal beeld te verkrijgen in hoeverre het doorgronden van brongegevens antwoord kan geven op de onderzoeksvragen. Het komt ook voor dat de Quick Scan de onderzoeksvragen al beantwoordt. Dat is efficiƫnt en effectief. De uitkomsten van de scan zijn verder richtinggevend voor nader onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van ons ICT-systeem APO11O™. Middels het ICT-systeem wordt de ter beschikking gestelde informatie verrijkt, zodat analyses kunnen worden uitgevoerd waardoor meer inzicht ontstaat in de feiten en omstandigheden. Verder is een belangrijk onderdeel van waarheidsvinding het voeren van gesprekken met functionarissen die kennis hebben van objecten van onderzoek. Betreffende informatie verzamelende interviews duiden de gegevens die daardoor informatie kunnen worden.

In het kader van het uitvoeren van zorgvuldig onderzoek, stemmen wij onze bevindingen af met betrokken partijen. Dit zorgt ervoor dat de waarheid van zoveel mogelijk kanten wordt belicht. Indien gewenst rapporteren wij via ons ICT-systeem. Hierdoor blijven rapportages meer vertrouwelijk.

Een voorbeeld van onze expertise is het ondersteunen van curatoren in gegevensverzameling en onderzoek bij gefailleerde entiteiten. Een curator is gebaat bij het zo snel mogelijk veiligstellen van relevante data na uitspraak van het faillissement. Omdat er bij de aanstelling van de curator nog weinig zicht is op mogelijk actief in de boedel, bieden wij het veiligstellen in overleg met de opdrachtgever over de specifieke situatie gratis aan. Gebruik van ICT-middelen in het kader van afronding van lopende zaken na faillissementsdatum kan immers leiden tot onbewuste, ongewenste, ongeautoriseerde mutatie van gegevens waardoor mogelijk verhaal op basis van bewijsvoering in betreffende ICT-middelen lastig wordt. Het vakkundig en tijdig veiligstellen van data is daarom van belang voor het op kwalitatieve wijze voeren van bewind over een failliete onderneming.

Na het vakkundig veiligstellen van data bieden wij de mogelijkheid alle data gecategoriseerd per gegevensbron integraal doorzoekbaar te maken. Zie APO11O™

Voor tarieven klik hier.